Detaljplan för Östra Jonsbol
Urklipp från kommunens översiktsplan över planområdet.

Bakgrund

Jonsbol är ett utpekat strategiskt bra läge att förtäta med bostäder i blandad bebyggelse. Man har närheten till Karlstad dit många arbetspendlar, man har goda möjligheter att resa kollektivt, närhet till kommersiell service och området gränsar till fantastiska naturområden för rekreation samt närheten till Vänern. Det är också ett område som kan hjälpa till att knyta ihop Nolgård/Jonsbol – Lövnäs så att den närhet som faktiskt finns också upplevs.

Området Jonsbol är utpekat i kommunens översiktsplan som utvecklingsområde för bland annat bostäder och verksamheter.

Överblicksbild över planområdet i nordlig riktningÖverblicksbild över ungefärligt planområdet i nordlig riktning

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder av blandad bebyggelse i friliggande villatomter i olika storlekar, par-rad och kedjehus samt lägenheter. Detaljplanen kommer även möjliggöra för planberedskap för att underlätta för kommunal verksamheter som exempelvis gruppboenden eller kontor samt förskola som har upptagningsområde för Nolgård.

Syftet är även att förbättra infrastrukturen för biltrafiken på Lövnäsleden men också koppla samman gång- och cykelvägen för Jonsbol, Nolgård och Lövnäs.